વિનબર્ગની ટાવર આડી ખવડાવી

રોટરની પહોળાઈ 100 સે.મી.

 

વિનબેરીગ્રેવેરે માટે આડું ફીડર