વાઇબ્રેટર વેસ્ટર-વાયબ્રેટર

ડબલ્યુએવી ટીઆર

પરિમાણો: 500x250x1500 મીમી