તેલ બર્નર સાથે ગરમ હવા બોઇલર

ક્ષમતા પ્રતિ કલાક 14-30 કિલો તેલ

ટિલ્વ 1977