ફીડર / કન્વેયર બેલ્ટ

એલિવેટીંગ
લંબાઈ 8 મી
ફીડર / કન્વેયર બેલ્ટને વધારવા માટે યોગ્ય