પરિવહન / ચૂંટવું ટેપ પ્લાન્ટ

લગભગ 18 મીટર લાંબી, લગભગ 1,80 મીટર પહોળી