ટિપર ટ્રક કોકુમ

કોકુમ 425 બી ટિપર ટ્રક મોડેલ વર્ષ 1979.

લોડ ક્ષમતા 10 ટન.