મોટી ચીપર મિલ

વુડ ચીપર બ્રક્સ 1701

આ વુડ ચીપર બરબેકયુ ચારકોલના ઉત્પાદન માટે ચિપ્સના મોટા ટુકડા અથવા ફેરો એલોયના ઉત્પાદન દરમિયાન સામગ્રીને ઘટાડવા તરીકે વાપરવા માટેના એક ખાસ મશીન છે. ચીપ્સ પછી પ્રક્રિયામાં કોકને બદલશે. ચિપનું કદ 50-150 મીમી લંબાઈ વચ્ચે ગોઠવી શકાય છે. ગોઠવણ કટીંગ ડિસ્કને ઉપર અથવા નીચે ખસેડીને કરવામાં આવે છે.

પ્લાન્ટ પરિવહનની સુવિધા માટે 12 મીટર સ્ટીલ ફ્લેંજ પર લગાવેલો છે. પ્લાન્ટ પણ કરી શકે છે એક સ્ટોક ખોરાક માટે ફીડ ટેબલ વપરાયેલ. પણ અલગ લોડર લાંબા જોન પ્લાન્ટ માટે બનાવવામાં આવે છે.