સ્લેગ કોલું

ખૂબ મોટા મારામારી સાથે કોલું.

ફ્રી સ્વિંગિંગ પરંતુ જાળી સાથે ફીટ કરી શકાય છે.

સ્પેર રોટર 1 મીટર પહોળા અને વધારાના પંચો