સ્ક્રુ સ્ક્રીન

3 સે.મી.ના વ્યાસવાળા 3,5 જુદા જુદા 70 મીટર ચાળણી પ્લેટો

જાળીદાર કદ:

ચાળણી પ્લેટ 1: રાઉન્ડ ચાળણી છિદ્રો ડાયમ 60 મીમી

ચાળણી પ્લેટ 2: રાઉન્ડ ચાળણી છિદ્રો ડાયમ 20 મીમી

સ્ક્રીન પ્લેટ 3: lલંગ સ્ક્રીન છિદ્રો 70 × 15 મીમી