રેતી સ્પ્રેડર્સ

Fjärås સ્પ્રેડર, પ્રકાર 2,5 1100 F લખો, ઉદાહરણ તરીકે, ધારક કેરીઅર્સ લાગુ કરે છે.