રિવારે - મોબાઈલ

છાલ, જડિયાંવાળી જમીન, જડિયાંવાળી જમીન વગેરે માટે યોગ્ય.

ટીઅર, ફીડ સ્ટ્રીપ્સ અને ફીડ સ્ટ્રીપ્સ શામેલ છે.

વાહન ખેંચવાની સાથે વ્હીલ બેઝ પર માઉન્ટ થયેલ.