કાગળ કોલું, સંપૂર્ણ છોડ

ફિન્સöન્ડરડેલ્નિંગ્સનäલિગિંગિંગ.

કાગળ - લાકડા - શણ - સ્ટ્રો અને વધુ જેવી વિવિધ પ્રકારની હળવા સામગ્રીના ઝીણા વિઘટન માટે સંપૂર્ણ પ્લાન્ટ.

ચક્રવાત માટે સામગ્રી નિષ્કર્ષણ સાથે વિનિમયક્ષમ છીણવું પ્લેટો સાથે હાઇ સ્પીડ ગ્રાઇન્ડરનો.

એડિટિવ્સના મિશ્રણ માટે સ્ક્રૂ સાથે સિલો. લોડિંગ સામગ્રી માટે ફીડ રોલર સાથે ફીડ બેલ્ટ. પાવર સિસ્ટમ સાથે પૂર્ણ.