ટોપસilઇલ

હળવા ખેતીલાયક જમીન, માટીની જમીન પરના છોડ માટે યોગ્ય.

મોટી માત્રામાં ઉપલબ્ધ છે.