ફીડર રોલરો અને ટેપ રેક્સ

વિવિધ લંબાઈ, વ્યાસ અને પહોળાઈ