સાઇટ સ્કાકો

સહેજ ઉપયોગ ફીડર / દૃષ્ટિ.

ડબલ વાઇબ્રેટર

ફીડિંગ ટેબલ / સ્ક્રીન સપાટીનું કદ: લંબાઈ 6,5 મીટર x પહોળાઈ 1,8 મીટર.

આજે તે ટ્રેલર પર ચ .ી છે. (નીચે ચિત્ર જુઓ)