નાના કન્વેયર બેલ્ટ

લંબાઈ 440 સે.મી., પહોળાઈ 40 સે.મી.