-પ્રોન

હાઇડ્રોલિક ડ્રાઇવ

લંબાઈ 11.5 મીટર

પહોળાઈ 3.60 મીટર