શક્તિશાળી એફડી ડીઝલ ટાંકી.

લંબાઈ 10 મીમી અને વ્યાસ 2,5 મીમી, દિવાલની જાડાઈ 10 મીમી.