મોટા મોડેલનું માંસ ગ્રાઇન્ડરનો

બનાવો: પામિયા - સ્ટોકહોમ

ઘણા છરીઓ અને એસેસરીઝ સાથે.