કોકુમ પર્વત ટ્રક મોડેલ 540

મોડેલ વર્ષ 1985.
સીરીઝ નં. 193, લોડ ક્ષમતા 40 ટન.