છરી ગ્રાઇન્ડરનો

છરીઓ અને છીણવું પ્લેટ સાથે ફાઇન ગ્રાઇન્ડીંગ મીલ.

પ્લાસ્ટિક સામગ્રી વગેરેના વિઘટન માટે