હાઇડ્રોલિક પકડ

રિસાયક્લેબલ માટે ભારે ફરજ પકડ.

158 સે.મી. લાંબી, 130 સે.મી.