હેમમાક્રોસ લાહડેન

મોલ્ડિંગ્સ / વેસ્ટ લાકડા માટે હેમર મિલ.

લાહેડન રાઉટેટોલિસુઅસ ઓયે ઉત્પાદિત.

ઇનપુટની પહોળાઈ: 140 સે.મી.

ફીડર અને ગ્રીલ પ્લેટો.

વજન 2400 કિગ્રા, ક્ષમતા 8 ઘન મીટર / કલાક.