વુડ ચિપર સöડરહેમ

ડમ્પ-ફીડ ચોપિંગ પ્લાન્ટ સરળ ચળવળ માટે સ્ટીલ ફ્લેંજ પર લગાવેલો છે.

એન્જિન પાવર: 115 એચપી.