વૂડચિપ ધ લેક્સ

લાકડું, સખત પ્લાસ્ટિક વગેરે માટે ઓછું કાપવું.

મોટર પાવર: 37 કેડબલ્યુ.

ઇનપુટ ઉદઘાટન 30 × 20 સે.મી.