ફ્યુમ

વિવિધ કદ અને ડિઝાઇનમાં

1stંચાઇ 190 સે.મી., લંબાઈ 220 સે.મી. અને ચાહક હાઉસિંગની પહોળાઈ 45 સે.મી. અને કુલ પહોળાઈ 195 સે.મી.
1stંચાઇ 190 સે.મી., લંબાઈ 220 સે.મી. અને ચાહક હાઉસિંગની પહોળાઈ 45 સે.મી. અને કુલ પહોળાઈ 195 સે.મી.
2 ચાહકો WEELU, AB WESTMAN & LUNDMARK, ENKÖPING, Year Model 1990 દ્વારા બનાવેલા છે ફેન હાઉસિંગના પરિમાણો: 375ંચાઈ 100 સે.મી., પહોળાઈ 475 સે.મી. અને લંબાઈ 30 સે.મી. ઇમ્પેલર્સના પરિમાણો: ઇમ્પેલરોની પહોળાઈ 57 સે.મી., ઇમ્પેલરોની depthંડાઈ 220 સે.મી., વ્યાસના ઇમ્પેલર XNUMX સે.મી.
2 ચાહકો WEELU, AB WESTMAN & LUNDMARK, ENKÖPING, Year Model 1990 દ્વારા બનાવેલા છે ફેન હાઉસિંગના પરિમાણો: 375ંચાઈ 100 સે.મી., પહોળાઈ 475 સે.મી. અને લંબાઈ 30 સે.મી. ઇમ્પેલર્સના પરિમાણો: ઇમ્પેલરોની પહોળાઈ 57 સે.મી., ઇમ્પેલરોની depthંડાઈ 220 સે.મી., વ્યાસના ઇમ્પેલર XNUMX સે.મી.
1stંચાઈ 275 સે.મી., લંબાઈ 235 સે.મી., પહોળાઈ 130 સે.મી. + 70 સે.મી. કુલ 200 સે.મી. સાથે XNUMX લી ચાહક.
1stંચાઈ 275 સે.મી., લંબાઈ 235 સે.મી., પહોળાઈ 130 સે.મી. + 70 સે.મી. કુલ 200 સે.મી. સાથે XNUMX લી ચાહક.