ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ

છબીમાં સ્પષ્ટીકરણો ચુંબક ઉપરથી નીચે સુધી:

આઈએફઇ, Austસ્ટ્રિયા - એમઇક્યુ 900 એન

સ્ટેઇનર્ટ, જર્મની -

આઈએફઇ, Austસ્ટ્રિયા - એમઇક્યુ 1200 ટી