પહોળા કન્વેયર બેલ્ટ

પહોળા કન્વેયર બેલ્ટ

લંબાઈ 1 મીટર

પહોળાઈ 2.15 મીટર