બળતણ ટાંકી

વિવિધ કદ, ડિઝાઇન અને વોલ્યુમમાં માન્ય.